HE cube

Deze luchtopname toont dat turbines elkaar beïnvloeden. Wetenschappers hebben vastgesteld dat de afstand 5 tot 7 x de wiekdiameter moet zijn tussen turbines. Het ministerie van EZK heeft in haar opdracht aan windturbine bouwers een afstand van 4 x de wiekdiameter vastgesteld, omdat anders het ingenomen oppervlakte groot zou worden


Voordelen van windenergie:
 1. Duurzaam: windenergie is een hernieuwbare energiebron die nooit zal opraken en geen schade toebrengt aan het milieu.
 2. Lage uitstoot van broeikasgassen: windenergie produceert geen koolstofdioxide of andere vervuilende stoffen, waardoor het een schone energiebron is.
 3. Kosten: de kosten van het opwekken van windenergie zijn de afgelopen jaren gedaald en zijn nu competitief met fossiele brandstoffen.
 4. Energie-onafhankelijkheid: windenergie kan bijdragen aan de energie-onafhankelijkheid van een land en het minder afhankelijk maken van geïmporteerde fossiele brandstoffen.
Nadelen van windenergie:
 1. Weersafhankelijk: windenergie is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan niet worden opgewekt als er geen wind is.
  • De systeemkosten - het aanleggen van infrastructuur - voor de piekstromen is kostprijsverhogend.
  • Zonder seizoen opslagsystemen kan windenergie geen fossiele centrales vervangen.
  • De piekstromen kunnen veelal niet benut worden en dat leidt tot curltailment (*).
 2. Landschap en milieu: de turbines kunnen landschappelijke schoonheid verstoren en hebben impact hebben op de lokale flora en fauna. Miljoenen vogels worden jaarlijks gedood en ook miljarden insecten leggen het loodje.
 3. Lawaai: de turbines maken geluid, wat voor sommige mensen overlast kan veroorzaken.
 4. Kosten: hoewel de kosten van windenergie de afgelopen jaren zijn gedaald, zijn er nog steeds investeringen nodig om windturbines te installeren en te onderhouden.
 5. Stroboscopisch effect. Draaiende wieken produceren flikkerlicht bij de zon op de achtergrond. Het drijft mensen die daar last van hebben vaak tot razernij.

(*) Curltailment verwijst naar het tijdelijk verminderen of stoppen van de elektriciteitsproductie door een windmolenpark of een andere bron van hernieuwbare energie. Dit gebeurt meestal wanneer er meer elektriciteit wordt geproduceerd dan nodig is op een bepaald moment, en er geen geschikte manier is om die overtollige elektriciteit op te slaan of over te dragen naar andere locaties.
Curltailment kan dus resulteren in een verlies aan potentieel bruikbare elektriciteit, wat zowel economisch als ecologisch gezien niet optimaal is. Er wordt daarom gezocht naar manieren om het curltailment te verminderen en de beschikbare elektriciteit zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het verbeteren van de energie opslagtechnologie of het aanpassen van de energie-infrastructuur.

Tennet mag stroom weigeren zonder deze te vergoeden dat mag wettelijk tot 4% van de productie. In Duitsland met relatief meer wind productie bedraagt de curltailment bijna 20%. Hierdoor is het idee ontstaan dat er
gratis stroom is. Hetgeen natuurlijk onzin is. Want de producent moet van de omzet zijn installatie financieren, onderhouden en ook een winstmarge behalen.

Stacks Image 72
Per saldo is het aantal vollasturen op zee aan de kust 3.800 uur en midden op zee 4.400 uur. Op het land varieert dit van 2.200 tot 2.900 uur per jaar.

Waterstof kan gemaakt worden met wind op zee
De elektrolysers draaien ongeveer op 50%van de capaciteit. Waardoor de capex € 2,00 hoger wordt in de in de kiloprijs van waterstof.

 • Het transport naar de kust gaat in de bulk € 1,00 per kg kosten

Waterstoftransport offshore, of het transport van waterstof over zee, kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de afstand, het te transporteren volume waterstof en de beschikbare infrastructuur.

Een manier om waterstof offshore te transporteren is via pijpleidingen. Waterstofpijpleidingen kunnen op de zeebodem worden aangelegd en kunnen grote hoeveelheden waterstof over lange afstanden vervoeren. De aanleg en installatie van offshore pijpleidingen is echter kostbaar, en het onderhoud van de pijpleidingen in ruige maritieme omgevingen is prijzig.

Een andere manier om waterstof offshore te vervoeren is per schip. Waterstof kan in vloeibare vorm worden getransporteerd, die dichter is dan zijn gasvormige toestand en daarom minder volume nodig heeft. Tankers voor vloeibare waterstof kunnen worden gebruikt om waterstof over lange afstanden te vervoeren, en het gebruik van gestandaardiseerde containers kan de overdracht van waterstof tussen schepen en faciliteiten op het land vereenvoudigen. Het vloeibaar maken van waterstof vereist echter een aanzienlijke hoeveelheid energie en de behandeling van vloeibare waterstof vereist speciale veiligheidsmaatregelen vanwege het extreem lage kookpunt (-253°C).

Tot slot kan waterstof ook offshore vervoerd worden door middel van chemische carriers. Waterstof kan worden gecombineerd met andere chemicaliën, zoals ammoniak of methanol, om een stabiele vloeistof te vormen die over lange afstanden kan worden getransporteerd. De chemicaliën kunnen op de plaats van bestemming weer worden omgezet in waterstof door middel van een proces dat kraken wordt genoemd. Het conversieproces vereist echter extra energie en het gebruik van chemicaliën brengt extra complexiteit en veiligheidsproblemen met zich mee.

Al met al staat het transport van waterstof offshore nog in de kinderschoenen en heeft elke methode zijn voor- en nadelen. Onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen zijn aan de gang om de efficiëntie, veiligheid en kosteneffectiviteit van offshore waterstoftransport te verbeteren.