HE cube


Royal Haskoning heeft een studie gemaakt op last van de overheid. In deze studie wordt de stelling verdedigt dat het bijstoken van hout in kolencentrales klimaat neutraal is. Humsterland Energie bestrijdt dat het hout gekapt in Amerika en per schip vervoerd naar Nederland klimaat en milieu neutraal is..

Royal HasKoning Warmte uit Biomassa (feb 2020)

Stacks Image 80

Biomassa wordt soms gebruikt als bijstook voor kolencentrales om de hoeveelheid CO2-uitstoot te verminderen. Het idee hierachter is dat biomassa hernieuwbaar is en daardoor minder schadelijk voor het milieu dan fossiele brandstoffen zoals steenkool.
Bij biomassa kan gedacht worden aan organische materialen zoals hout, afval en plantaardige materialen zoals stro. Deze materialen kunnen worden verbrand in kolencentrales om elektriciteit op te wekken. Bij de verbranding van biomassa komt weliswaar ook CO2 vrij, maar dit wordt vaak gezien als een gesloten kringloop omdat de CO2 die vrijkomt tijdens de verbranding in de loop van de groei van nieuwe biomassa weer wordt opgenomen.
Er is echter wel discussie over de duurzaamheid van het gebruik van biomassa als bijstook voor kolencentrales. Zo zijn er zorgen over de hoeveelheid biomassa die nodig is om een significant effect te hebben op de CO2-uitstoot en over de herkomst van de biomassa. Soms wordt bijvoorbeeld hout uit bossen gehaald die anders als koolstofput zouden dienen, waardoor de effecten op het milieu en het klimaat juist negatief kunnen uitpakken.
Daarnaast kan het verbranden van biomassa ook andere milieueffecten hebben, zoals luchtvervuiling en de uitstoot van andere schadelijke stoffen. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig af te wegen welke biomassa geschikt is voor bijstook en om te kijken naar alternatieven voor het verminderen van CO2-uitstoot.


Stacks Image 87

Voor vrijwel alle houtsoorten geldt dat er bijna een mensenleven nodig is om de CO2 schade van het kappen in te lopen.


Biobrandstof zinvol of niet?


Biodiesel is een brandstof die wordt geproduceerd uit hernieuwbare organische materialen, zoals plantaardige oliën, dierlijke vetten en afvalvetten. Het kan worden gebruikt als een vervanging voor dieselbrandstof in motoren en wordt gezien als een mogelijke oplossing voor het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
Er zijn echter enkele zorgen en kritieken met betrekking tot de zinvolheid van biodiesel. Een van de belangrijkste zorgen is dat de productie van biodiesel uit voedselgewassen kan leiden tot voedseltekorten en de prijzen van voedsel kan verhogen. Bovendien kan het gebruik van landbouwgrond voor biobrandstoffen leiden tot ontbossing en aantasting van natuurlijke habitats.
Een andere zorg is dat de productie van biodiesel energie-intensief kan zijn en kan leiden tot een netto-uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de energie die nodig is voor de productie en transport van de biomassa. Ook kan de verbranding van biodiesel leiden tot uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.
Desondanks kan biodiesel nog steeds zinvol zijn als het wordt geproduceerd uit afvalstromen en niet-concurrerende bronnen, zoals afvalvetten en algen. Bovendien kan het gebruik van biodiesel de uitstoot van broeikasgassen verminderen en bijdragen aan de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Echter, het gebruik van biodiesel als brandstof moet zorgvuldig worden overwogen in het kader van duurzaamheid en milieubescherming.

Het verbouwen van gewassen voor Biobrandstof is niet zinvol
De effectiviteit van gewassen om energie in te vangen bedraagt effectief circa 2%. Om hier biodiesel van te maken blijft er circa 50% van de energie over dus effectief 1%, terwijl zonnepanelen 20% uit de zon halen.
Dus per m2 landbouwgrond beter zonnepanelen dan gewassen verbouwen uit energetisch oogpunt.