HE cube


Blauwe energie (ook bekend als osmose-energie) is een vorm van duurzame energie die wordt opgewekt door het verschil in zoutgehalte tussen zoet en zout water. Dit verschil in zoutgehalte wordt gebruikt om een elektrochemische reactie te veroorzaken, waarbij elektriciteit wordt opgewekt.
Bij blauwe energie wordt gebruik gemaakt van membraanprocessen, waarbij de membranen het zoete water en het zoute water van elkaar scheiden. Het zoute water bevat positieve en negatieve ionen, terwijl het zoete water voornamelijk neutrale deeltjes bevat. Door deze ionen door de membranen te laten stromen, ontstaat er een potentiaalverschil, dat kan worden omgezet in elektriciteit.
Blauwe energie is een veelbelovende bron van duurzame energie, omdat het een continue en voorspelbare bron van energie kan zijn, die niet afhankelijk is van zon of wind. Bovendien wordt er bij de productie van blauwe energie geen CO2 uitgestoten, waardoor het een zeer schone vorm van energie is.

Stacks Image 72
Bleu Energy aan de afsluitdijk (Red Stack) heeft een vermogen van 50 MW. En een beoogde jaarproductie van 400 miljoen kWh Echter door stilstand verliezen agv onderhoud wordt dat nu nog niet gehaald.

Om de aanloopkosten te kunnen betalen krijgt Bleu Energy 50 cent SDE subsidie per kWh gedurende 15 jaar. Dat kan dus in goede jaren uitkomen op € 200 miljoen per jaar.
Vooral de membranen zijn een teer punt. De vervuiling van het zeewater zorgt voor verstopping. Men hoopt dat de kosten per m2 voor membranen in de loop der tijd zullen dalen van € 100 per m2 naar € 2 per m2. Dat is nodig om de kostprijs per kWh onder de 10 cent te krijgen.

Blue Energy goed toepasbaar op locaties met een scherpe scheiding tussen zoet en zout water. Bij rivieren is er sprake van een geleidelijke concentratieschaal. Dat geldt ook voor de Zeeuwse wateren. Bij de afsluitdijk wordt dmv pompen zout en zoet bij elkaar gebracht in de osmose installatie.

Golfenergie

De kosten van golfenergie kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie, grootte van de installatie, gebruikte technologie, onderhoud en financieringskosten.

Momenteel zijn de kosten van golfenergie over het algemeen hoger dan die van andere vormen van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie. Volgens een studie van het International Renewable Energy Agency (IRENA) kunnen de levelized cost of elektriciteit (LCOE) voor golfenergie variëren van USD 220 tot USD 390 per MWh, wat hoger is dan de LCOE van andere hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie. en windkracht.

Naarmate de technologie voor golfenergie echter blijft verbeteren en de schaal van de installaties toeneemt, zullen de kosten van golfenergie naar verwachting dalen. Hetzelfde IRENA-onderzoek voorspelt dat de LCOE voor golfenergie tegen 2050 zou kunnen dalen tot USD 90 tot USD 200 per MWh, waardoor het concurrerender wordt ten opzichte van andere vormen van hernieuwbare energie.

Het is vermeldenswaard dat de kosten van golfenergie ook worden beïnvloed door overheidsstimulansen en beleidsmaatregelen die de ontwikkeling van hernieuwbare energie ondersteunen. In sommige landen zijn er feed-in-tarieven of andere stimulansen voor golfenergie die de hogere initiële kosten kunnen helpen compenseren.