HE cube

De vraag of kernenergie geschikt is voor Nederland is een complexe kwestie die afhangt van verschillende factoren. Hieronder vindt u enkele belangrijke overwegingen:
 1. Veiligheid: Kernenergie is inherent gevaarlijk vanwege het risico op nucleaire rampen en de mogelijkheid van nucleaire proliferatie. Hoewel de kans op een ongeval klein is, kunnen de gevolgen enorm zijn. Als gevolg hiervan moeten kerncentrales zeer zorgvuldig worden ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd om de veiligheid te waarborgen.
 2. Kosten: Kerncentrales vereisen een grote initiële investering en hebben hoge exploitatiekosten. Er zijn ook kosten verbonden aan de afvoer van kernafval en de ontmanteling van afgedankte kerncentrales.
 3. Hernieuwbare energie: Nederland heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie en is al goed op weg om deze te halen. Kernenergie kan worden gezien als een tijdelijke oplossing voor de overgang naar een duurzame energievoorziening, maar het kan ook de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen vertragen.
 4. Belangrijk probleem van de tot nog toe ontwikkelde hernieuwbare energie is dat deze in de vorm van wind en zon geen basislast kunnen leveren. Met kernenergie kan dat wel: 27/7. De geschiktheid om basislast te leveren kan uitgedrukt worden in de eigenschap om ten opzicht van het geïnstalleerde vermogen vollasturen te genereren op jaarbasis.
  • vollasturen zon 900
  • vollasturen wind op land 2.200 -2.900
  • vollasturen wind pop zee 3.300 - 4.400
  • vollasturen biovergisters 5.500
  • vollasturen kerncentrale 8.500
  • vollasturen bleu energy 8.000
 5. Beschikbaarheid van grondstoffen: Kernenergie is afhankelijk van de beschikbaarheid van uranium, een niet-hernieuwbare grondstof die voornamelijk uit het buitenland moet worden geïmporteerd. Dit kan leiden tot geopolitieke afhankelijkheid en prijsvolatiliteit.
 6. Publieke acceptatie: Kernenergie blijft een controversieel onderwerp en er is vaak verzet vanuit de bevolking tegen de bouw van kerncentrales. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met de publieke acceptatie voordat beslissingen worden genomen over de toekomst van kernenergie in Nederland.
Over het algemeen zijn er zowel voor- als nadelen verbonden aan kernenergie en de geschiktheid ervan voor Nederland hangt af van de specifieke omstandigheden en prioriteiten van het land. Het is belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen die rekening houdt met de veiligheid, kosten, hernieuwbare energie, beschikbaarheid van grondstoffen en publieke acceptatie.

De kosten van kernenergie per kWh kunnen sterk variëren, afhankelijk van factoren zoals de leeftijd van de kerncentrale, de bouwkosten, de exploitatiekosten en de brandstofkosten. Over het algemeen wordt aangenomen dat kernenergie duurder is dan sommige andere energiebronnen, zoals technisch uitontwikkelde wind- en zonne-energie, maar goedkoper dan andere bronnen zoals gas- en steenkoolcentrales.
Volgens gegevens van het International Energy Agency (IEA) bedroegen de gemiddelde kosten van kernenergie in 2020 ongeveer 6,2 cent per kWh voor nieuwe kerncentrales. Voor bestaande kerncentrales bedroegen de gemiddelde kosten ongeveer 5,7 cent per kWh.

(*) Opgemerkt moet worden dat de systeemkosten - de transportkosten - van wind en zon in de order grootte liggen van 4 - 6 cent per kWh. Deze kosten worden verdeeld over alle verbruikers en niet speciaal toegewezen aan zon en wind parken. Door deze constructie kan de politiek de feitelijke kosten van wind en zon verhullen.

Kernenergie produceert radioactief afval dat zeer langdurig gevaarlijk blijft en daarom veilig moet worden opgeslagen voor duizenden jaren. De hoeveelheid kernafval die wordt geproduceerd, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de efficiëntie van de kernreactor en het type brandstof dat wordt gebruikt.
De kosten van het beheer en de opslag van kernafval zijn ook afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid geproduceerd afval, de opslaglocatie en de benodigde veiligheidsmaatregelen.
Het is belangrijk op te merken dat er momenteel geen oplossing is voor het permanent opslaan van nucleair afval. Er zijn verschillende opslagmethoden in gebruik, zoals bovengrondse opslag en opslag in speciale opslagbassins en ondergrondse opslag in diepe geologische formaties. Deze opslagmethoden zijn echter allemaal tijdelijk en er moet nog een permanente oplossing worden gevonden.
De kosten voor het beheer en de opslag van kernafval worden vaak door de overheid betaald en zijn niet inbegrepen in de directe kosten van het opwekken van elektriciteit uit kernenergie. Het is belangrijk om deze kosten mee te nemen bij het evalueren van de totale kosten van kernenergie.

De kerncentrale in Borssele produceert nucleair afval als bijproduct van de energieopwekking. Het volume van het geproduceerde afval is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de efficiëntie van de kernreactor en het type brandstof dat wordt gebruikt.
Volgens de exploitant van de kerncentrale, EPZ, produceert de kerncentrale van Borssele jaarlijks ongeveer 2,5 ton (dus een 12 foot container per 10 jaar) hoogradioactief afval en ongeveer 30 ton laag- en middelradioactief afval. Dit afval wordt opgeslagen op het terrein van de kerncentrale in speciale opslagtanks en -gebouwen (*)
Het hoogradioactieve afval bestaat voornamelijk uit gebruikte splijtstofstaven die in de kernreactor hebben gezeten. Dit afval blijft zeer langdurig radioactief en moet daarom veilig worden opgeslagen voor duizenden jaren. Het laag- en middelradioactieve afval bestaat uit materiaal dat tijdens de exploitatie van de kerncentrale is vervuild, zoals kleding en gereedschap, en uit verbruikte filters en andere materialen.
Het beheer en de opslag van nucleair afval is een complex en kostbaar proces en vereist een hoge mate van veiligheid en beveiliging.

(*) Bill Gates heeft via zijn foundation economisch rendabele methodes ontwikkelt voor het veilig hergebruik met kernafval als grondstof.
https://www.canarymedia.com/articles/nuclear/bill-gates-nuclear-startup-wins-750m-loses-sole-fuel-source

Stacks Image 72

Er bestaat onrust en er zijn tegenstander tegen kernenergie